Over de SKU

Het kan gebeuren: een boeiende kunstverzameling wordt weggegooid simpelweg omdat men de waarde er niet van kent of er geen ruimte meer voor heeft. Een meubel van Gerrit Rietveld of een schilderij van Piet Mondriaan vindt zijn weg meestal wel naar een of ander museum, maar voorwerpen van kunstenaars die minder bekend zijn –maar daarom nog niet minder interessant- maken meer kans verloren te gaan. Daarom is in het najaar van 2003 de Stichting Kunstcollecties Utrecht 1900-2000 in het leven geroepen.

Deze Stichting –kortweg SKU- heeft tot doel te bemiddelen bij conservering en behoud van interessante Utrechtse kunstcollecties, met name uit de twintigste eeuw. De aan de SKU aangeboden kunstvoorwerpen en documenten worden door deskundigen uit het bestuur, ad hoc aangevuld met specifieke deskundigheid van buiten, onderzocht en op waarde beoordeeld. Vervolgens wordt bekeken waar de schenking het best op haar plaats is: een museum, archief of nog andere passende instelling. Indien er sprake is van overbodig materiaal, bijvoorbeeld door doublures in het aanbod, behoudt de Stichting zich het recht voor om, in overleg met de schenkers, bepaalde werken ter veiling aan te bieden.

De SKU beheert tevens de financiële opbrengsten, die voortkomen uit schenkingen en nalatenschappen van kunstcollecties. Het Woudenbergfonds is daarvan een belangrijk voorbeeld. Dit fonds is vernoemd naar de Utrechtse fotograaf Woudenberg en beoogt de fotografie in het Utrechtse te bevorderen. Zie voor nadere informatie aldaar.