Jaarverslag 2023

Bestuur

Het bestuur van de stichting bestond gedurende het gehele verslagjaar uit: Karla Beijersbergen, voorzitter; Han Ernest, penningmeester; Marianne de Widt, secretaris.
Het dagelijks bestuur is in dit verslagjaar een maal bij elkaar geweest.

Kunstcollecties

In het verslagjaar is er geen raadpleging of advisering over kunstcollecties aan de orde geweest. Wel komt het sporadisch voor dat aan de stichting specifieke vragen worden voorgelegd.

Het Woudenbergfonds

Al in 2022 werd een begin gemaakt voor een mogelijke inzet vanuit het Woudenbergfonds in de vorm van een prijs bij de fotografie-opleiding bij de HKU. Verkend is of er aansluiting mogelijk zou zijn bij de al bestaande prijs van de Keep-an-eye-foundation. Na zorgvuldige afweging is het bestuur tot de conclusie gekomen dat de combinatie toch niet goed passend zou zijn en zodoende is van een verdere samenwerking afgezien.
Vervolgens is de verkenning doorgezet naar mogelijkheden voor een fotografie-prijs bij een praktisch gerichte opleiding, zoals Nimeto of Grafisch Lyceum. Tegen het eind van het verslagjaar is in een concreet projectplan met Nimeto vastgelegd om in 2024 invulling te geven aan een Masterclass, inclusief presentatie en prijs.

Beleid

Het beleidsplan van de SKU is gepubliceerd op de website van de stichting; het beleid is in 2023 niet gewijzigd. De doelstellingen van de SKU zijn onveranderd; dit gaat om het desgevraagd bieden van advies en bemiddeling over Utrechtse kunstcollecties. In de praktijk blijkt dat slechts zelden naar dergelijk advies en/of bemiddeling wordt gevraagd.
Het zwaartepunt in de activiteiten van de stichting is geleidelijk aan verschoven naar de inzet van de middelen van het Woudenbergfonds. De stichting beheert het legaat Woudenberg: een fonds waarmee fotografie in Utrecht wordt bevorderd. De website van de SKU is hiervoor een belangrijk communicatiekanaal.