Beleidsplan Stichting Kunstcollecties Utrecht

Advies en bemiddeling

Uit de evaluatie van de activiteiten van de SKU in de afgelopen jaren is gebleken dat de Stichting niet optimaal kan functioneren als ontvanger van uiteenlopende schenkingen en legaten. Er moest teveel kaf van het koren worden gescheiden en de kosten van de opslagcapaciteit drukten te zwaar op de begroting. Wel is overduidelijk dat er behoefte bestaat aan adviezen over kunstwerken, verzamelingen en archiefmateriaal. Met name familie en vrienden van kunstenaars én verzamelaars vragen zich af wat te doen met de achtergelaten of nog achter te laten objecten. Om die reden heeft het SKU bestuur besloten voortaan het hoofdaccent te leggen op advisering, bemiddeling en begeleiding van aangeboden collecties, zonder die zelf nog in beheer te nemen. De SKU kan bemiddelen bij het bepalen van de waarde van het aangeboden werk en de artistieke, economische dan wel museale betekenis ervan taxeren. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de eigen professionele expertise, die -indien nodig- wordt aangevuld door specialistische deskundigheid van buiten. Uiteindelijk blijft het de bedoeling om waardevol gebleken collecties te behouden voor het nageslacht en die te begeleiden naar de meest geschikte musea, archieven etc.

Schenkingen en legaten

De SKU is als ANBI Stichting een passende en ervaren instelling voor het ontvangen van schenkingen en legaten van kunstcollecties en (bijbehorende) documentatie. Wel houdt de Stichting zich het recht voor om aangeboden verzamelingen te weigeren. Bij dat afwegingsproces wordt bekeken of de aangeboden collectie geïnventariseerd is, voldoende artistieke waarde heeft en op verantwoorde wijze bij de juiste instelling kan worden ondergebracht.

Beheer Woudenbergfonds

In de afgelopen periode heeft de SKU op diverse manieren uitvoering gegeven aan de opdracht van het legaat Woudenberg om de fotografie in Utrecht te bevorderen. Er is een fotoboekenprijs toegekend, subsidie verleend aan een fototentoonstelling en een donatie gegeven aan een geïllustreerde gedichtenbundel. Om tot een meer structurele samenwerking te komen op fotografisch terrein heeft de SKU contact gezocht met Fotodok. In 2018 wordt uit het Woudenbergfonds een eerste bijdrage gegeven om de zichtbaarheid van Fotodok te vergroten door  pop up presentaties.

Concrete activiteiten 2018

  1. De SKU gaat door met de verbetering en actualisering van de website om een betere publieksvoorlichting te realiseren;
  2. De SKU start vanuit het Woudenbergfonds een project met Fotodok, dat -na evaluatie- een meer structurele samenwerking beoogt;
  3. De SKU blijft in de huidige bestuurssamenstelling de Stichtingstaken beheren en uitvoeren.

Utrecht, voorjaar 2018