Actueel


Overdracht van Moesmanarchief aan Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie

Tijdens een feestelijke getinte bijeenkomst op woensdag 23 september 2015 heeft de SKU het archief van de Moesman Stichting formeel overgedragen aan de RKD. Het archief van de voornoemde Stichting bevat tevens materiaal, dat aan de Utrechtse surrealist J. H. Moesman (1909-1988) is gerelateerd, zoals dat verzameld is door het echtpaar Carel en Grietje Snethlage: verslagen van vergaderingen, correspondentie met donateurs, documentatie van tentoonstellingen, foto’s, publicaties, correspondentie en audiovisueel materiaal (cassettebandjes en foto’s). De RKD gaat het archief ontsluiten, op doublures selecteren en verder ordenen. De SKU is verheugd dat het wederom gelukt is een aan haar toevertrouwde verzameling op de juiste plaats onder te brengen.

Vooraan: Karla Beijersbergen (SKU), Susanne Weide (SKU)
Achter: André Jas (SKU), Romen Koot (RKD), Ramses van Bragt (RKD) en Henk Bijlsma (SKU)


Nieuwsbrief Oktober 2014

Aan de ex-donateurs van de SKU, alsmede aan de overige belangstellenden en betrokkenen.

Utrecht, 15 oktober 2014

Geachte Mevrouw, Mijnheer,

Wellicht is het lang geleden dat U iets van de Stichting Kunstcollecties Utrecht (SKU) heeft vernomen? Dan wordt het de hoogste tijd dat we U informeren, want ja, de SKU bestaat nog steeds.

In het verleden bent U over het wel en wee van onze Stichting geïnformeerd via het Nobelmagazine. Dat blad is al enige tijd ter ziele, dus heeft het huidige SKU bestuur besloten om U in deze nieuwsbrief  een actuele stand van zaken te schetsen.

Om te beginnen kunnen we U melden dat dit geen bedelbrief is: de Stichting is financieel gezond! Zoals U zich misschien herinnert, is de SKU samen met het Reumafonds als begunstigde van het Woudenberglegaat aangewezen. Dat heeft vervolgens tot nogal wat bestuurlijke problemen geleid: die zijn allang opgelost dus daar hoeven we U niet mee lastig te vallen. Een representatieve selectie van het werk van fotograaf Woudenberg is inmiddels door Het Utrechts Archief als schenking geaccepteerd. Het batig saldo van de erfenis is ondergebracht in het Woudenbergfonds, waaruit de tweejaarlijkse Woudenbergprijs wordt toegekend. Dat is in 2012 voor het eerst gebeurd: bekijk de beelden daarvan op onze website www.kunstcollecties-utrecht.nl

Om de kosten te drukken en onze doelstelling zo goed mogelijk vorm te geven, hebben we de opslag van de SKU in Vianen ontruimd. De collecties die aan ons zijn toevertrouwd en nog geen juist onderdak hebben gevonden, zijn bij onze secretaris veilig gesteld. In het bijzonder betreft dat het Moesman archief en de collectie Kotte. Op dit moment wordt door Het Centraal Museum onderzocht waar beiden het best kunnen worden ondergebracht. Het eerste advies luidt dat de RKD de meest voor de hand liggende instelling is om het Moesman archief  op te nemen. Het Centraal Museum wil zelf graag het materiaal van Wouter Kotte in beheer houden, in het kader van de documentatie over de geschiedenis van het museum. Het bestuur heeft dit advies overgenomen en gaat e.e.a. officieel regelen.

Als bestuur van de SKU hebben we natuurlijk ook onze tijd moeten besteden aan de gewone administratieve beheertaken. Er moet niet alleen een website zijn, die moet ook door ons als vrijwilligers worden onderhouden en geactualiseerd. De fiscus stelt ook zo wat eisen aan de ANBI Stichting: jaarverslagen en balansen! Kortom: we hebben niet stil gezeten, maar misschien wat te weinig aan de weg getimmerd!

Nu we als SKU bestuur de indruk hebben flink wat zaken uit het verleden te hebben opgeruimd en opgelost, is het voor ons ook de hoogste tijd weer vooruit te zien. Hoe gaan we verder met onze taken in de toekomst, blijven we een zelfstandige Stichting, met welke organisaties in het Utrechtse zijn we verwant en werken we samen? Die discussie is natuurlijk niet afgerond, maar we hebben wel een paar voornemens gemaakt om aan onze verplichtingen te kunnen blijven voldoen en het werk in kwantitatieve en kwalitatieve zin ‘behapbaar’ te houden.

 Zoals al eerder gemeld: de SKU heeft geen eigen opslagplaats meer. We hebben het hoofdaccent van onze taak - het veilig stellen van Utrechtse Kunstcollecties-verlegd. Niet langer nemen we collecties/legaten automatisch in eigen beheer, maar veeleer adviseren we over ontsluiting en begeleiden we naar de juiste beheerder of opbergplaats. Dat vergt op zich nog genoeg inspanning en voldoet naar ons gevoelen in voldoende mate aan onze doelstelling. Daarnaast blijven we verantwoordelijk voor het Woudenbergfonds. Dat is bedoeld voor de bevordering van de fotografie in het Utrechtse. Daartoe zoeken we aansluiting met het project Stadsgezichten van de Stichting Stedelijke Fotografie Utrecht en het Domproject  van het Centraal Museum.

We hopen U in vogelvlucht een kort beeld te hebben geschetst van onze activiteiten en plannen. Uiteraard kunt U voor meer informatie terecht op onze website (www.kunstcollecties-utrecht.nl) of bij de bestuursleden in levende lijve. Mocht U vragen of –leuker nog- ideeën hebben: we horen het graag!

Karla Beijersbergen, voorzitter
Henk Bijlsma, secretaris
André Jas, penningmeester
Susanne Weide, lid
Ingrid Wijgh, lid (in dankbare herinnering)